Welkom in het CGG Mandel en Leie vzw.

 

Het CGG Mandel en Leie is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg dat gespecialiseerde, ambulante hulp biedt aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen of aan hun omgeving.

“Ambulant” houdt in dat men er, volgens afspraak, op gesprek kan komen, maar er niet kan verblijven.

De kernopdracht van deze tweedelijndienst ligt in de begeleiding / behandeling van mensen wiens geestelijke gezondheid ernstig bedreigd en/of verstoord is. We richten ons daarbij prioritair op de patiënt binnen zijn gewone leef- en werksituatie. Voortbouwend op de eigen mogelijkheden van de cliënt, streven wij naar een herstel van zijn bio-psycho-sociaal evenwicht.

Het betreft hier een integrale aanpak: alle deelaspecten van deze kernopdracht (intake, diagnostiek, advies, teambespreking, prioritaire hulpverlening, medicamenteuze aanpak, groeps- of individuele aanpak,…) staan in functie van deze kernopdracht en worden niet als losse pakketten aangeboden.

In het CGG werken gekwalificeerde deskundigen, onder wie psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en gegradueerde assistenten in de psychologie, bijgestaan door de nodige logistieke diensten. De hulpverleners beschikken over diverse expertises zowel inzake aard van de problematiek als behandelingsmethodiek.

Deze deskundigen werken interdisciplinair en multimethodisch in teamverband. De klemtoon in deze samenwerking ligt op: de meest geschikte (en minst ingrijpende) behandeling door de meest geschikte hulpverlener. We gaan daarbij uit van de individuele zorgbehoefte van de patiënt en houden rekening met de onderscheiden levensdomeinen en contexten. Indien de behandeling of hulpverlener niet intern kan gevonden worden, wordt gezocht naar een meer geschikte dienst. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de verwijzer en/of patiënt.

Maak hierboven uw keuze uit de menubalken of onderaan in het menuoverzicht. Adressen en contactinformatie kan u vinden onder de rubriek "Vestigingen".

Voorstellling